Poileasaidh, Poilitigs is Iomairteachd: Feum air Atharrachadh?

Source::
Bella Caledonia
Poileasaidh, Poilitigs is Iomairteachd: Feum air Atharrachadh?

Seo agaibh tar-sgrìobhadh den òraid a thug sinn seachad aig a’ cho-labhairt #AnAthCheum2019 a chaidh a chumail an t-seachdain sa chaidh le UofG Oilthigh Ghlaschu – taing mhòr dhaibh-san airson a’ chòmhraidh chudromaich seo a chur air dòigh agus airson fiathachadh a thoirt dhuinn pàirt a ghabhail ann! Tha, agus bidh, Beurla nas tarraingiche don […]

Read the full article::
Bella Caledonia
Poileasaidh, Poilitigs is Iomairteachd: Feum air Atharrachadh?